სახელმწიფო აუდიტის სამსახურმა ახალქალაქის მერიის 2021-2022 წლებში საქმიანობასთან დაკავშირებით შესაბამისი აუდიტი ჩაატარა, რამაც არაერთი შეუსაბამობა გამოავლინა, მათ შორის სერვის ცენტრში.

კერძოდ, სახელმწიფო აუდიტის ანგარიშში აღმიშნულია:

„ადგილობრივი გადასახადი არის აუცილებელი გადასახადი ადგილობრივი მმართველობის ერთეულის ბიუჯეტში. მერიამ, უხუცესთა საკრებულოს გადაწყვეტილებით, ფიზიკურ და იურიდიულ პირებს ნაგვის შეგროვების საფასური დაუწესა. გადაწყვეტილების თანახმად, მერია ვალდებულია უზრუნველყოს ნარჩენების სათანადო შეგროვება და მართვა.

2021 წელს მერიის ბიუჯეტში ნაგვის შეგროვების საფასურის სახით შემოსულმა თანხამ შეადგინა 87,4 ათასი ლარი, ხოლო 2022 წელს 135,1 ათასი ლარი. მერიას არ გააჩნია ნაგვის შეგროვების გადამხდელთა მონაცემთა ბაზა, რომლის დახმარებითაც შესაძლებელი იქნებოდა მიღებული შემოსავლის სრულად აღრიცხვა. შედეგად, მერიას ნაგვის შეგროვების საფასურის სახით მიღებული შემოსავლების შესახებ სრული ინფორმაცია არ აქვს.

პასუხისმგებელი პირი განმარტავს, რომ ნარჩენების გატანის საბიუჯეტო გადასახადი განისაზღვრება წინა წლებში მიღებული თანხის გათვალისწინებით. ნაგვის გატანის საფასურის დაგეგმვის ეს პრაქტიკა არ არის გამართლებული, რადგან მიღებული თანხა შეიძლება მნიშვნელოვნად განსხვავდებოდეს პროგნოზირებული მაჩვენებლისგან, რომელიც გამოთვლება გადამხდელთა მთელი ბაზის გათვალისწინებით.

დასკვნა: მერიამ არ უზრუნველყო საკრებულოს გადაწყვეტილებით დადგენილი ნარჩენების გატანის სათანადო მართვა, რაც უარყოფითად აისახა ადგილობრივი ბიუჯეტის შემოსავლებზე“.

შესაბამისად, სახელმწიფო აუდიტი რეკომენდაციას უწევს მერიას, განიხილოს აღნიშნული პრობლემა საკრებულოსთან და შესაბამის ორგანოებთან და მოიძიოს ნაგვის შეგროვების საფასურის ალტერნატიული გზები, რაც უზრუნველყოფს მოსაკრებლების დადებით დინამიკას, რაც ხელს შეუწყობს ბიუჯეტის სწორად დაგეგმვას.