არაქართულენოვანი სკოლების მოსწავლეთა უმრავლესობამ სახელმწიფო ენის ცოდნის მინიმალური ზღვარი ვერ გადალახა. ამის შესახებ აღნიშნულია სახელმწიფო აუდიტის სამსახურის ანგარიშში 2019-2021 წლებში საქართველოში ზოგადი განათლების მართვის მოდელის შემოწმების შემდეგ, გვაცნობებს bm.ge.

სახელმწიფო სახსრების არაეფექტური გამოყენების მაგალითად მოყვანილია ქართული ენის გამოცდების შედეგები, რომლებიც სკოლის მოსწავლეებმა 2018 წელს ჩააბარეს.

მოსწავლეთა 78%-მა წერის უნარებში მინიმალური კომპეტენციის ზღვარი ვერ გადალახა, 57%-მა და 69.6%-მა კითხვისა და საუბრის უნარებში ვერ გადალახა, ხოლო თითქმის 48%-მა მოსმენის ტესტები ვერ გადალახა.

სახელმწიფო აუდიტი აღნიშნავს, რომ არსებული დაფინანსების მოდელი არ ითვალისწინებს სკოლის მოსწავლეების შედეგების შეფასებას. მეტიც, მთავრობა არაქართულენოვანი სექტორის საჭიროებების დასადგენად კვლევას არ ატარებს.

ეთნიკური უმცირესობების ოჯახების ბავშვებისთვის, აუდიტის მიხედვით, არის 300-მდე არაქართულენოვანი საჯარო სკოლა და სექტორი (სკოლების საერთო რაოდენობის 14%), რაც პროპორციულია მოსწავლეთა რაოდენობისა – ეს არის 52 ათასი ან საერთო რაოდენობის 10%.