ბოლო დროს ახალქალაქის მუნიციპალიტეტის საკრებულომ მერიის მიერ ადმინისტრაციული ჯარიმების გამოყენების ფორმა დაამტკიცა. Jnews-ი უფრო დეტალურად წარმოგიდგენთ, რისთვის შეუძლია ახალქალაქის მუნიციპალიტეტის აღმასრულებელ ხელისუფლებას მოსახლეობის დაჯარიმება.

მიწის ათვისება
სახელმწიფო საკუთრებაში არსებული მიწის მითვისება ან/და სარგებლობის უფლების გარეშე მიწათსარგებლობა – იწვევს დაჯარიმებას 1000-2000 ლარის ოდენობით. განმეორებით დარღვევის შემთხვევაში შეიძლება 3000-დან 3500 ლარამდე დაჯარიმება. მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული მიწის ნაკვეთის თვითნებურად დაკავება ან/და მიწათსარგებლობის უფლების გარეშე გამოყენება გამოიწვევს პირის გაფრთხილებას. იგივე ჩადენილი ქმედება გამოიწვევს დაჯარიმებას 2000 ლარის ოდენობით.

ხმაური
საცხოვრებელ კორპუსში, კერძო უძრავი ქონების შენობაში ან სახელმწიფო/მუნიციპალური დაწესებულების შენობაში დღისით ან ღამით დასაშვები აკუსტიკური ხმაურის ნორმების გადამეტება იწვევს ფიზიკური ან იურიდიული პირის გაფრთხილებას. კანონის მეორედ დარღვევის შემთხვევაში, ქმედების ჩადენიდან ერთი წლის განმავლობაში, დამრღვევი ფიზიკური პირი შეიძლება დაჯარიმდეს 150 ლარით, ხოლო იურიდიული პირი 500 ლარით. აკუსტიკური ხმაური ეხება არა მხოლოდ ხმამაღალ მუსიკას, არამედ პიროტექნიკური პროდუქტების მიერ წარმოქმნილ ხმაურსაც. საღამოს 23:00 საათიდან დილის 08:00 საათამდე ხმაური სამართალდარღვევაა. ამ მუხლის დებულებები არ ვრცელდება საავიაციო, სარკინიგზო, საგზაო და საზღვაო ინფრასტრუქტურაზე. სამშენებლო და სარემონტო სამუშაოები უნდა ჩატარდეს დღის საათებში. ხოლო დღესასწაულებზე ან სპორტულ ღონისძიებებზე წარმოქმნილი ხმაური შეთანხმებული უნდა იყოს შესაბამის მუნიციპალურ ხელისუფლებასთან.

ძაღლები და კატები
ძაღლებისა და კატების შენახვის წესის დარღვევა მოქალაქის დაჯარიმებას ითვალისწინებს მინიმალური ხელფასის მეხუთედი ოდენობით, ხოლო თანამდებობის პირი – მინიმალური ხელფასის ნახევარამდე. ადმინისტრაციული სამართალდარღვევის განმეორებით ჩადენა 1 წლის განმავლობაში იწვევს ძაღლის/კატის პატრონის დაჯარიმებას 50 ლარის ოდენობით. ძაღლის მჭიდის ან თოკის გარეშე შენახვა საზოგადოებრივ ადგილებში, მათ შორის ბულვარში, პარკში, სკვერში (სპეციალურად გამოყოფილი ადგილების გარდა) იწვევს ძაღლის პატრონს დაჯარიმებას 150 ლარის ოდენობით. ადმინისტრაციული სამართალდარღვევის განმეორებით ჩადენა 1 წლის განმავლობაში გამოიწვევს ძაღლის პატრონის 300 ლარის ოდენობით დაჯარიმებას.

გზები
სამშენებლო ან სხვა მასალების გადატანა გაუმართავი მაგისტრალური ან მისაბმელიანი აღჭურვილობით, რომელიც გადაკეტვის უსაფრთხოებას ან გზის საფარის დაზიანებას, გამოიწვევს დაჯარიმებას 300 ლარის ოდენობით. იგივე ჩადენილი ქმედება გამოიწვევს დაჯარიმებას 900 ლარის ოდენობით.

მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციულ საზღვრებში სანებართვო პირობების დარღვევით რეგულარული სამგზავრო გადაზიდვის განხორციელება იწვევს დაჯარიმებას 100 ლარის ოდენობით.

მშენებლობა
სამშენებლო სამუშაოების დროს გზის, საგზაო კონსტრუქციის, მიწისქვეშა კომუნიკაციის ან სარკინიგზო გადასასვლელის მშენებლობასა და რეკონსტრუქციაზე სამუშაოების ჩატარება ან გზაზე ავტომანქანის განთავსება ადგილობრივი ხელისუფლების თანხმობის გარეშე გამოიწვევს დაჯარიმებას 2000 ლარის ოდენობით ფიზიკური პირებისთვის და 5000 ლარის ოდენობით დაჯარიმებას იურიდიული პირებისთვის. ქმედების განმეორებით ჩადენა გამოიწვევს დაჯარიმებას ფიზიკური პირის 5000 ლარის ოდენობით, ხოლო იურიდიული პირის 15000 ლარის ოდენობით.

კონსტრუქციების ან/და სამშენებლო მასალების პარკებში, ბაღებში, სკვერებში, გაზონებში, ეზოებში, სპორტულ მოედნებზე, ავტოსადგომებზე, ბაზრებზე ან სხვა ადგილებში განთავსება იწვევს დაჯარიმებას ფიზიკური პირისთვის 200 ლარის ოდენობით, ხოლო იურიდიული პირის, დაწესებულების და ორგანიზაციების 1000 ლარის ოდენობით.

დასახლებული პუნქტების კეთილმოწყობის წესების დარღვევა, აგრეთვე დასახლებულ პუნქტებში სისუფთავისა და წესრიგის უზრუნველყოფის წესების შეუსრულებლობა, საწარმოებთან, დაწესებულებებთან, ორგანიზაციებთან მიმაგრებული ან/და მიმდებარე ტერიტორიის უგულებელყოფა. ეს გამოიწვევს 200 ლარის ოდენობით ფიზიკური პირის დაჯარიმებას, ხოლო იურიდიული პირის, დაწესებულების, ორგანიზაციის 1000 ლარის ოდენობით დაჯარიმებას. ხელმეორედ ჩადენილი იგივე ქმედება გამოიწვევს ფიზიკური პირის 1000 ლარის ოდენობით დაჯარიმებას, ხოლო იურიდიული პირის, დაწესებულების ან ორგანიზაციის 5000 ლარის ოდენობით დაჯარიმებას.

დამაბინძურებელი მასალის სველი მეთოდის გარეშე დამუშავება (დაჭრა, დაფქვა, დახერხვა, დაქუცმაცება და ა.შ.), რომელიც არ უზრუნველყოფს დამტვერვას, გამოიწვევს ფიზიკური პირისთვის 500 ლარის ოდენობით, ხოლო იურიდიული პირის 1000 ლარის ოდენობით დაჯარიმებას. ხელახლა ჩადენილი იგივე ქმედება გამოიწვევს ფიზიკური პირის 1000 ლარის ოდენობით, ხოლო იურიდიული პირის 2000 ლარის ოდენობით დაჯარიმებას.

მერიას ასევე შეუძლია დააჯარიმოს სამშენებლო მოედანზე მტვრიანი მასალის შეუფუთავი განთავსებისთვის და/ან მტვრიანი მასალის არასწორად შეფუთვისათვის ისე, რომ შეუძლებელი იქნება ამ მასალისგან წარმოქმნილი მყარი ნაწილაკების გარემოში გათავისუფლების თავიდან აცილება, ითვალისწინებს ჯარიმას ფიზიკური პირისთვის 500 ლარის ოდენობით და იურიდიული პირისთვის 2000 ლარის ოდენობით . განმეორებითი სამართალდარღვევისთვის ფიზიკური პირისთვის გათვალისწინებულია ჯარიმა 1000 ლარის ოდენობით, ხოლო იურიდიული პირისთვის 4000 ლარის ოდენობით.

საქონლის გაყვანა
თვითმმართველობის წარმომადგენლობითი ორგანოს მიერ თვითმმართველობის ადმინისტრაციულ საზღვრებში დადგენილი წესის დარღვევა, წვრილფეხა ან/და მსხვილი პირუტყვის მეთვალყურეობის ქვეშ ან მეთვალყურეობის გარეშე, გარდა სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთისა, იწვევს მფლობელის 50 ლარის ოდენობით დაჯარიმებას. ბულვარში, პარკში, მოედანზე ან წვრილფეხა და მსხვილ პირუტყვის სანაპიროზე ყოფნა, მეთვალყურეობის ქვეშ ან მეთვალყურეობის გარეშე წვრილფეხა და მსხვილფეხა საქონლის პატრონის 100 ლარის ოდენობით დაჯარიმებას იწვევს.

სირთულეები – ადმინისტრაციული სამართალდარღვევის ოქმის შედგენაზე უფლებამოსილმა პირმა პირუტყვი უნდა წაიყვანოს სპეციალურ ადგილას და მოუაროს მას ამ მუხლით გათვალისწინებული გარემოებების დადგომამდე. პირუტყვი მფლობელს დაუბრუნდება მხოლოდ ჯარიმის გადახდის დამადასტურებელი დოკუმენტის, სპეციალურ ადგილზე გადატანისა და ტექნიკური ხარჯების წარდგენის შემდეგ. თუ სამართალდამრღვევმა ჯარიმა დროულად ვერ გადაიხადა, პირუტყვი იყიდება საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესით, რათა უზრუნველყოფილი იქნეს დაკისრებული ჯარიმის კომპენსაცია და პირუტყვის მოვლის ხარჯები.

ქალაქის დაზიანება
შენობების ფასადებზე, ვიტრინებს, ღობეებზე, სვეტებზე, ხეებსა და მცენარეებზე სხვადასხვა სახის წარწერების, ნახატების, სიმბოლოების თვითნებური შესრულება, აგრეთვე პლაკატების, სლოგანების, ბანერების განთავსება ამ მიზნით შეუზღუდავ ადგილებში, ღობეებისა და შენობების შეუღებავად დატოვების შემთხვევაში, ითვალისწინებს 50 ლარის ოდენობით ჯარიმას. იგივე ქმედება, ხელახლა ჩადენილი, ითვალისწინებს 500 ლარის ოდენობით დაჯარიმებას.

ადმინისტრაციული შენობების ფასადებზე, აგრეთვე მიმდებარე ტერიტორიაზე, მათ შორის, ფეხით მოსიარულეთა და სატრანსპორტო საშუალებების საავტომობილო გზაზე, სხვადასხვა სახის წარწერების, ნახატების, სიმბოლოების არასანქცირებული შესრულება იწვევს დაჯარიმებას 500 ლარის ოდენობით. ამ მუხლის განმეორებით დარღვევა ითვალისწინებს ჯარიმას 1000 ლარის ოდენობით ან, საქმის გარემოებების და დამნაშავის ვინაობის გათვალისწინებით, ამ თანხის გამოყენება არასაკმარისად ჩაითვლება – თავისუფლების აღკვეთა 15 დღემდე.

ამ მუხლის პირველი ნაწილით გათვალისწინებული ქმედება, ჩადენილი „კულტურული მემკვიდრეობის შესახებ“ საქართველოს კანონით დადგენილ კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ზონაში, იწვევს დაჯარიმებას 1000 ლარის ოდენობით, განმეორებით ჩადენის შემთხვევაში – 2000 ლარის ოდენობით. ამ მუხლით გათვალისწინებული დარღვევის არ აღმოფხვრა ჯარიმის დაკისრებიდან 10 დღის ვადაში იწვევს დაჯარიმებას 500 ლარის ოდენობით. შენიშვნა: ამ მუხლის მე-2 ნაწილით გათვალისწინებული სამართალდარღვევის ჩადენის შემთხვევაში პირს ჩამოერთმევა იარაღის ტარების უფლება 3 წლამდე ვადით.

ეზოების, ქუჩებისა და სკვერების უნებართვო გათხრა, სამშენებლო მასალებით შევსება, პირვანდელ მდგომარეობაში მიყვანის გარეშე გათხრილი დატოვება – გამოიწვევს დაჯარიმებას ფიზიკური პირისთვის 200 ლარის ოდენობით და იურიდიული პირის, დაწესებულების ან ორგანიზაციის 1000 ლარის ოდენობით. იგივე ქმედება, რომელიც ჩადენილია „კულტურული მემკვიდრეობის შესახებ“ საქართველოს კანონით დადგენილ კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ზონაში, გამოიწვევს დაჯარიმებას ფიზიკური პირის 1000 ლარის ოდენობით, იურიდიული პირის, დაწესებულების ან ორგანიზაციის ჯარიმას 3000 ლარის ოდენობით. ამ მუხლით გათვალისწინებული დარღვევის არ აღმოფხვრა ჯარიმის დაკისრებიდან 10 დღის ვადაში. ეს გამოიწვევს დაჯარიმებას ფიზიკური პირისთვის 1000 ლარის ოდენობით და იურიდიული პირის, დაწესებულების ან ორგანიზაციის 3000 ლარის ოდენობით.

მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციულ საზღვრებში მდებარე ტერიტორიის იერსახის უნებართვო ცვლილება, მათ შორის შენობების ფერის შეცვლა, გამოიწვევს დაჯარიმებას 200 ლარის ოდენობით. იგივე ქმედება, რომელიც ჩადენილია „კულტურული მემკვიდრეობის შესახებ“ საქართველოს კანონით დადგენილ კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ზონაში, იწვევს დაჯარიმებას 5000 ლარის ოდენობით. სავენტილაციო სისტემის, ბანკომატის, ტანსაცმლის საშრობის, ბარების, ჯიხურების, დახლების და (ან) სხვა მსუბუქი კონსტრუქციების უნებართვო მონტაჟი და (ან) განთავსება გამოიწვევს – ფიზიკური პირისთვის 500 ლარის ოდენობით დაჯარიმებას, იურიდიული პირის, დაწესებულების, ორგანიზაციის – 1000 ლარის ოდენობით. იგივე ქმედება, რომელიც ჩადენილია „კულტურული მემკვიდრეობის შესახებ“ საქართველოს კანონით დადგენილ კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ზონაში, გამოიწვევს დაჯარიმებას 5000 ლარის ოდენობით.

გარე რეკლამა
გარე რეკლამის განთავსების სანებართვო პირობების დარღვევა გამოიწვევს დაჯარიმებას 300 ლარის ოდენობით. გარე რეკლამის განთავსება შესაბამისი ნებართვის გარეშე გამოიწვევს დაჯარიმებას 500 ლარის ოდენობით და უკანონო გარე რეკლამის მატარებლის კონფისკაციას.

აზარტული თამაშების რეკლამა
აზარტული თამაშების, ტოტალიზატორის, ლოტოს, ბინგოს, აზარტული თამაშების ორგანიზატორის, ტოტალიზატორის, ლოტოს ორგანიზატორის, ბინგოს ორგანიზატორის ნიშნების გავრცელების და (ან) განთავსების წესების დარღვევა იწვევს დაჯარიმებას 10 000 ლარის ოდენობით. აზარტული თამაშების, ტოტალიზატორის, ლოტოს, ბინგოს, აზარტული თამაშების ორგანიზატორის, ტოტალიზატორის, ლოტოს ორგანიზატორის და ბინგოს ორგანიზატორის რეკლამის/სპონსორობის გავრცელება ლიცენზირებული/ავტორიზებული მაუწყებლის გადაცემაში „ტელევიზიისა და რადიომაუწყებლობის შესახებ“ საქართველოს კანონის შესაბამისად ან/და პროდუქტის (საქონელი/მომსახურება) პროგრამაში განთავსება იწვევს ჯარიმას 10 000 ლარის ოდენობით.

პიროტექნიკა
არასრულწლოვანთათვის პიროტექნიკური ნაწარმის მიყიდვა იწვევს დაჯარიმებას ფიზიკური პირის 100 ლარის ოდენობით, ხოლო იურიდიული პირის 200 ლარის ოდენობით. პიროტექნიკური ნაწარმის ღამით გამოყენება იწვევს დაჯარიმებას ფიზიკური პირის 150 ლარის ოდენობით, ხოლო იურიდიული პირის 500 ლარის ოდენობით. ამ მუხლის დებულებები არ ვრცელდება საახალწლო არდადეგებზე (31 დეკემბრიდან 21:00 საათიდან 2 იანვრის 23:00 საათამდე და 13 იანვრის 21:00 საათიდან 14 იანვრის 23:00 საათამდე), საქართველოს სახელმწიფოებრივი დამოუკიდებლობის აღდგენის აქტის დღეზე (9 აპრილი) და საქართველოს დამოუკიდებლობის დღეზე (26 მაისი).