იმისათვის, რომ მასწავლებელსა და მასწავლებლობის მსურველს გამოცდა წარმატებით ჩაბარებულად ჩაეთვალოს, უნდა დააგროვოს მაქსიმალური ქულის 60%-ზე მეტი.

წელს პირველად არაქართულენოვან მასწავლებლებს მიეცათ საშუალება, ჩაებარებინათ მშობლიური ენის გამოცდა. არაქართულენოვანი ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულებების/სექტორების მასწავლებლები სომხურ და აზერბაიჯანულ ენების გამოცდაში უნდა დააგროვონ მინიმუმ 43 ქულა.

გთავაზობთ 2022 წლის მასწავლებლის საგნის გამოცდის მინიმალურ გამსვლელ ქულებს:

 • ქართულ ენასა და ლიტერატურაში (VII-XII კლასები) 43 ქულა და მეტი;
 • მათემატიკაში (VII-XII კლასები) 25 ქულა და მეტი;
 • გეოგრაფიაში (VII-XII კლასები) 34 ქულა და მეტი;
 • ბიოლოგიაში (VII-XII კლასები) 37 ქულა და მეტი;
 • ქიმიაში (VII-XII კლასები) 37 ქულა და მეტი;
 • ფიზიკაში (VII-XII კლასები) 37 ქულა და მეტი;
 • ისტორიაში (VII-XII კლასები) 34 ქულა და მეტი;
 • სამოქალაქო განათლებაში (VII-XII კლასები) 34 ქულა და მეტი;
 • უცხოურ ენაში (I-XII კლასები) 55 ქულა და მეტი;
 • ქართულ ენაში არაქართულენოვანი სკოლებისათვის/სექტორებისათვის (I-XII) 52 ქულა და მეტი;
 • სახვით და გამოყენებით ხელოვნებაში (I-IX) 37 ქულა და მეტი;
 • მუსიკაში (I-IX კლასები) 43 ქულა და მეტი;
 • სპორტში (I-XII კლასები) 43 ქულა და მეტი;
 • ქართულ ენასა და ლიტერატურაში, მათემატიკასა და ბუნებისმეტყველებაში (I-IV კლასების) 40 ქულა და მეტი;
 • ქართულ ენასა და ლიტერატურაში (დაწყებითი საფეხური I-VI კლასები) 32 ქულა და მეტი;
 • ბუნებისმეტყველებაში (დაწყებითი საფეხური I-VI კლასები) 32 ქულა და მეტი;
 • მათემატიკაში (დაწყებითი საფეხური I-VI კლასები) 32 ქულა და მეტი;
 • ინფორმაციულ და საკომუნიკაციო ტექნოლოგიებში/კომპიუტერულ ტექნოლოგიებში – 43 ქულა და მეტი;
 • უფროსი სპეციალური მასწავლებლის გამოცდაში – 33 ქულა და მეტი;
 • წამყვანი მასწავლებლის სტატუსის მოსაპოვებლად – 43 ქულა და მეტი;
 • მენტორი მასწავლებლის სტატუსის მოსაპოვებლად – 53 ქულა და მეტი (75%-იანი ბარიერი).

 

კერძო საგნებში ტესტები რამდენიმე ნაწილისაგან შედგება, რომლებშიც აპლიკანტმა იმისათვის, რომ გამოცდა ჩაეთვალოს წარმატებით დაძლეულად, ზემოაღნიშნულ ბარიერთან (60%-ზე მეტი) ერთად უნდა გადალახოს ტესტის თითოეული ნაწილის ბარიერი ქვემოთ დადგენილი პრინციპის შესაბამისად, კერძოდ:

ქართული ენისა და ლიტერატურის, მათემატიკისა და ბუნებისმეტყველების (I-IV კლასები) მასწავლებელთათვის ტესტი შედგება ორი ნაწილისაგან, აქედან ერთ ნაწილში – აკადემიური უნარების ნაწილში – მასწავლებელმა უნდა დააგროვოს მაქსიმალური ქულის (აკადემიური უნარების ნაწილში მაქსიმალური ქულა – 14) 40%-ზე მეტი, ანუ 6 ქულა ან მეტი; ბუნებისმეტყველების (დაწყებითი საფეხური I-VI), ქართული ენისა და ლიტერატურის (დაწყებითი საფეხური I-VI) და მათემატიკის (დაწყებითი საფეხური I-VI) ტესტი შედგება ორი ნაწილისაგან, აქედან ერთ ნაწილში – აკადემიური უნარების ნაწილში – აპლიკანტმა უნდა დააგროვოს მაქსიმალური ქულის (აკადემიური უნარების ნაწილში მაქსიმალური ქულა – 14) 40%-ზე მეტი, ანუ 6 ქულა და მეტი;

უცხოური ენების გამოცდა იყოფა ოთხ ნაწილად, აქედან 4 ნაწილში – ლაპარაკის, წერის, კითხვისა და მოსმენის ნაწილებში მასწავლებელმა უნდა გადალახოს მაქსიმალური ქულის მესამედი ან/და მეტი. კერძოდ, ლაპარაკის ნაწილში მაქსიმალური ქულაა 16 – გამსვლელი 6 ქულა და მეტი, წერის ნაწილში მაქსიმალური ქულაა 22 – გამსვლელი 8 ქულა და მეტი, მოსმენის ნაწილში მაქსიმალური ქულაა 16 – გამსვლელი 6 ქულა და მეტი, ხოლო კითხვის ნაწილში მაქსიმალური ქულა განისაზღვრა 36 ქულით, ხოლო გამსვლელი ქულაა 12 და მეტი;

ქართული ენა არაქართულენოვანი სკოლებისათვის/სექტორებისათვის (I-XII), იყოფა ხუთ ნაწილად. ტესტის თითოეული ნაწილისათვის განსაზღვრულია შიდა ზღვარი მაქსიმალური ქულის 40%-ზე მეტი, კერძოდ, მოსმენის ნაწილში მაქსიმალური ქულაა 9 – გამსვლელი 4 ქულა და მეტი, კითხვის ნაწილში მაქსიმალური ქულა განისაზღვრა 25 ქულით, ხოლო გამსვლელი 11 ქულა და მეტი, წერის ნაწილში მაქსიმალური ქულაა 20 – გამსვლელი 9 ქულა და მეტი, პროფესიული ცოდნის ნაწილში მაქსიმალური ქულაა 20 – გამსვლელი 9 ქულა და მეტი, ხოლო ლაპარაკის ნაწილში მაქსიმალური ქულაა 11, აქედან გამსვლელი 5 ქულა და მეტი;

ინფორმაციული და საკომუნიკაციო ტექნოლოგიების/კომპიუტერული ტექნოლოგიების ტესტი შედგება 2 ნაწილისაგან – პროფესიული ცოდნა (წერილობითი) და პრაქტიკული უნარ-ჩვევების (პრაქტიკული) ნაწილი. ტესტის თითოეულ ნაწილში აპლიკანტმა უნდა დააგროვოს მაქსიმალური ქულის 40%, ანუ 14 ქულა და მეტი.