დოკუმენტის თანახმად, 4-დან 8 მაისის ჩათვლით და 10-11 მაისი საქართველოს მასშტაბით, უქმე ანუ დასვენების დღეებად გამოცხადდა.

შეგახსენებთ, რომ ეს უკვე მეორე შემთხვევაა მიმდინარე წელს, როდესაც მთავრობა ეპიდსიტუაციიდან გამომდინარე უქმე დღეებს აცხადებს ქვეყანაში. აქამდე დასვენების დღეები 2 კვირით, წლის დასაწყისში, 3 იანვრიდან 6 იანვრის ჩათვლით და 8 იანვრიდან 15 იანვრის ჩათვლით იყო გამოცხადებული.

მართალია, ჯერ არ გამოქვეყნებულა მთავრობის დადგენილება, რომელშიც განსაზღვრული იქნება თუ რომელ საქმიანობებს შეეხება ან არ შეეხება უქმე დღეები, თუმცა, შეგვიძლია ვივარაუდოთ, რომ როგორც წინა შემთხვევაში, ამჯერადაც, საქმიანობათა ჩამონათვალი, რომლებსაც შეუძლიათ უქმე დღეების პერიოდში ჩვეულ რეჟიმში გაგრძელონ ფუნქციონირება, შემდეგი იქნება:

 • პირველადი ჯანდაცვის და სტაციონარული სამედიცინო საქმიანობის მიმწოდებელი დაწესებულებები;
 • ის სამედიცინო საქმიანობის მიმწოდებლები, რომლებიც მომსახურებას ახორციელებენ Covid-19 პრევენციის, დიაგნოსტიკისა და მართვის ღონისძიებებს, დაფინანსების წყაროს მიუხედავად;
 • ფარმაცევტული საქმიანობა;
 • სურსათის/ცხოველის საკვების წარმოება, დისტრიბუცია, რეალიზაცია;
 • საავტომობილო, სარკინიგზო და საჰაერო სატვირთო გადაზიდვები. ასევე, სანავსადგურე, სააეროპორტო და სანავიგაციო მომსახურება;
 • წყალმომარაგების საქმიანობა, ელექტროენერგიის გენერაცია, ელექტროენერგიისა და გაზის გადაცემა, განაწილება, მიწოდება და ვაჭრობა. ასევე, ნავთობისა და გაზის მოპოვების ოპერაციები;
 • საფოსტო და საკურიერო მომსახურება;
 • პირების სავალდებულო კარანტინში განთავსებასთან, ტრანსპორტირებასთან, კვებასთან, დასუფთავებასთან, უსაფრთხოებასა და საკარანტინო პერიოდში სათანადო პირობების შექმნასთან დაკავშირებულ მომსახურებებზე პასუხისმგებელი საჯარო და კერძო სამართლის იურიდიული პირები და ფიზიკური პირები;
 • სამაშველო საქმიანობა;
 • ჟანგბადის წარმოება-მიწოდებასთან დაკავშირებული საქმიანობები;
  უწყვეტი ტექნოლოგიური ციკლის მქონე საწარმოები (საწარმოები, სადაც ტექნოლოგიური ხასიათიდან გამომდინარე შეუძლებელია საქმიანობის შეჩერება);
 • დაკრძალვასთან დაკავშირებული საქმიანობები;
 • მეტალურგია, სამთომოპოვებითი მრეწველობა, წიაღის გამდიდრების სამუშაოები, ასევე აღნიშნული სამუშაოების სრულყოფილად და უსაფრთხოდ განხორციელებისათვის საჭირო სხვა აუცილებელი საქმიანობები.

აღსანიშნავია ისიც, რომ ქვეყანაში 2021 წლის იანვარში 2 კვირიანი უქმე დღეების გამოცხადებაში ბევრ კითხვის ნიშანს ხედავდნენ მათ შორის დამსაქმებელთა ასოციაციაში. მათი შეფასებით, ეს ჩამონათვალი ძალიან მცირე იყო და კიდევ უფრო მეტ სიცხადეს და დაზუსტებას საჭიროებდა. ამასთან, ასოციაციაში აღნიშნავდნენ, რომ „კომპანიებს, რომლებიც ამ ტიპის დასვენების პერიოდში იმუშავებენ, ჯარიმა არ დაეკისრება, რადგან ეს არის უქმე დღე, რომელსაც მთავრობა აწესებს და რომლის სანაცვლოდაც დამსაქმებელი უფლებამოსილია თანამშრომელს მოსთხოვოს მუშაობა სხვა დასვენების დღეებში, შესაბამისად, თუ დამსაქმებელი შეუთანხმდა დასაქმებულს იმუშაონ იანვრის დღეებში, ეს არ იქნება დარღვევა და იქნება ორმხრივი შეთანხმება“.