საქართველოში 2006 წლიდან იყო მცდელობა არაქართულენოვან სკოლებში ორენოვანი სწავლების სტრატეგია დანერგილიყო. მაგრამ იდეის რეალიზება 2020/21 სასწავლო წლისთვის მოხერხდა.

ორენოვანი სწავლება არაქართულენოვან სკოლებში – ეს არის მესამე თაობის ახალი ეროვნული სასწავლო პროგრამის შემოღება. კვლევის მიზანია გამოცდილების ანალიზი, რომელიც პროგრამის რეალიზაციის პროცესში დაგროვდა. მკაფიოდ გამოავლინონ ტრენერების წინაშე არსებული გამოწვევები და პრობლემები, მოიძებნოს მათი გადაჭრის გზები, რათა სწორად და ეფექტიანად დაინერგოს იგი.

რეალიზაცია რამდენიმე მიმართულებით იგეგმებოდა.

აირჩიეს ორენოვანი განათლების მოდელი და სამი საგანი: სახვითი და გამოყენებითი ხელოვნება, საბუნებისმეტყველო მეცნიერებები და საზოგადოებათმცოდნეობა.

შემდეგ შეირჩა საპილოტე სკოლები: 2020/21 სასწავლო წელს ოთხი არაქართული სკოლა, 2021/22 სასწავლო წელს 25 სკოლა დაემატა. ორენოვან სასწავლო გეგმაში/პროგრამებში მონაწილეობა უნდა მიეღოთ არჩეულ სომხურ და აზერბაიჯანულენოვან სკოლებს. მრავალენოვანი სკოლების რაოდენობა თანაბარი უნდა ყოფილიყო.

დამხმარე მასწავლებლებისა და ტრენერების შესარჩევად კონკურსი ჩატარდა. მასწავლებლის თანაშემწე თავისუფლად უნდა ფლობდეს ქართულ და უმცირესობათა ენას, ჰქონდეს ბაკალავრის ხარისხი და სწავლების გამოცდილება.

ტრენინგის მსვლელობისას მასწავლებლის ასისტენტი ეცნობა საგნისა და ენის ინტეგრირების მეთოდებს, სწავლობს რთული, კოპლექსური ამოცანების მომზადების მეთოდებს, მოსწავლეთა შემაჯამებელი ქულების შემუშავებას. კურსი შემდეგი კომპონენტებისგან შედგება: ლექცია, ინტერაქტივი, კითხვა-პასუხი, რთული დავალებების შექმნა, ჯგუფური და ინდივიდუალური პრეზენტაციები. ერთობლივი ტრენინგების შემდეგ ტრენერები კვირაში ორჯერ გეგმავენ სამუშაო შეხვედრებს ქართული ენის მონაწილეობით, როგორც მეორე ენის, ასევე ასისტენტებთან.

მიზანი მდგომარეობს შემდეგში: მასწავლებლების მიერ დასმული რთული ამოცანების გასრულყოფილება, გაკვეთილების დროს წარმოქმნილი სირთულეების გამოვლენა, სამომავლოდ ამ სირთულეების დაძლევის გზები მოძიება.

ტრენერები ხელს უწყობენ ქართული ენის მასწავლებლების, დამხმარე მასწავლებლებისა და საგნის მასწავლებლების აქტიურ თანამშრომლობას.

„მასწავლებელთა თანაშემწეებმა გაკვეთილების ჩატარება სამინისტროს მიერ შექმნილი მეთოდოლოგიით დაიწყეს, რომლის მიხედვითაც ტრენინგზე ქართულ ენაზე ინდივიდუალურ და ჯგუფურ გამოსვლებს ამზადებდნენ. საპილოტე პროცესი განსაკუთრებით წარმატებულია იმ სკოლებში, სადაც არის ძლიერი ლიდერი დირექტორის ან ადმინისტრაციის სახით. ამ სკოლებში პროცესები მაღალ დონეზეა ორგანიზებული, არის შესაძლებლობა ჩაერთონ და მხარი დაუჭირონ ლიდერებს. ეს გადამწყვეტ როლს თამაშობს ამ სკოლებში პროგრამის წარმატებით განხორციელებაში. პროგრამის მდგრადობისთვის მნიშვნელოვანია ლიდერების გამოცდილების გაზიარება“, – ამბობს განათლების ექსპერტი, შორენა თეთვაძე.

ლიდა ალმასიანი