1 და 2-თეთრიანი მონეტების მიმოქცევის ვადა იწურება 2020 წლის ბოლოს, – იტყობინება საქართველოს ეროვნული ბანკი. 2021 წლის პირველი იანვრიდან 1 და 2 თეთრის ნომინალის მონეტების გაცვლა შესაძლებელია ერთი წლის განმავლობაში საქართველოს ეროვნულ ბანკში და კომერციულ ბანკებში, ხოლო 2022 წლის 1 იანვრიდან, მხოლოდ საქართველოს ეროვნულ ბანკში.

ამ მონეტების მიმოქცევიდან ამოღების მიზეზი მათი დამზადების მაღალი ღირებულება და დაბალი მსყიდველუნარიანობაა. ამის გამო, საქართველოს პარლამენტმა შეიტანა ცვლილებები კანონში “საქართველოს ეროვნული ბანკის შესახებ”, რომლის თანახმად, 2019 წლის იანვრიდან თანხის დამრგვალება შესაძლებელი იქნება ნაღდი ფულით.

მიღებულ შესწორებებთან დაკავშირებით, საქართველოს ეროვნულმა ბანკმა მიიღო დადგენილება, რომლის თანახმად, საქართველოს ტერიტორიაზე მოქმედი ყველა ბიზნეს სუბიექტი ვალდებულია გადაიხადოს ფულადი სახსრები დამრგვალების მეთოდით. იმავდროულად, უნაღდო ანგარიშსწორების დროს, გადახდა ხდება ზუსტად ერთ თეთრამდე.